Globalna polityka prywatności firmy BORNIAK

Firma BORNIAK szanuje Państwa prawo do prywatności. Niniejsze oświadczenie zawiera opis danych osobowych, jakie możemy gromadzić i sposobów ich wykorzystania przez nas oraz innych ważnych kwestii dotyczących prywatności i ochrony danych.

Bardzo cenimy zaufanie naszych klientów, kontrahentów i innych partnerów powierzających nam swoje dane osobowe. Dlatego firma BORNIAK ma za zasadę przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych przez, lub w imieniu BORNIAK (zwanych dalej łącznie „Witryny”). Odnosi się również do danych osobowych, które może pozyskiwać na różne sposoby: za pośrednictwem wypełnienia formularza z naszych Witryn,  wiadomości e-mail,  w wyniku kontaktu w inny sposób niż przez Witryny – np. osobiście, telefonicznie,  na pokazie bądź szkoleniu;, jak również od naszych klientów, dystrybutorów, dostawców, sprzedawców i innych partnerów biznesowych (zwanych dalej łącznie „Partnerzy Biznesowi”).

Ogólne zasady gromadzenia, używania i ujawniania danych osobowych

Firma BORNIAK gromadząc dane osobowe, zobowiązuje się:

w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób poinformować o sposobie postępowania z danymi;
gromadzić dane osobowe tylko do ściśle określonych i prawnie uzasadnionych celów. Gromadzimy tylko niezbędne informacje, które są istotne, właściwe i nie wykraczające poza zakres konieczny dla realizacji określonego celu;
przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z celem, dla jakiego zostały zebrane lub na jaki następnie wyraziliście Państwo zgodę;
podjąć ekonomicznie uzasadnione działania w celu zapewnienia, że dane osobowe są odpowiednie w zakresie planowanego użycia, dokładne, pełne i, w razie potrzeby, aktualizowane;
nie wykorzystywać danych osobowych do marketingu bezpośredniego, bez zapewnienia Państwu możliwości rezygnacji;

Gromadzenie danych osobowych

Firma BORNIAK gromadzi następujące typy danych osobowych:

Informacje przekazane przez Państwa
Dane osobowe otrzymane od Państwa, które mogą zawierać: (i) informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu; informacje na temat sposobu używania naszych produktów oraz informacje demograficzne; (iii) komentarze, pytania, prośby i zamówienia wysłane przez klienta; (iv) informacje finansowe niezbędne do przetwarzania płatności w przypadku dokonywania zakupów, takie jak dane karty kredytowej lub konta bankowego albo numer identyfikacji podatkowej; (v) dane logowania, w tym, jeśli dotyczy, informacje na temat konta w mediach społecznościowych potrzebne do logowania; (vi) informacje na temat preferencji klienta, np. preferowana metoda kontaktu i interesujące produkty.

Informacje gromadzone automatycznie z Państwa urządzeń.
Informacje o urządzeniu i przeglądarce. Firma może gromadzić dane techniczne urządzenia klienta, takie jak typ urządzenia, rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP, system operacyjny oraz identyfikator urządzenia. Firma pobiera te informacje automatycznie z urządzenia i przeglądarki internetowej przy użyciu ciasteczek i pokrewnych technologii.

Informacje na temat sposobu komunikacji z nami. Firma może gromadzić informacje techniczne dotyczące sposobu korzystania przez użytkowników z Witryny oraz reagowania przez nich na reklamy i promocje prowadzone w sieci internetowej, na przykład oglądana lub pobierana treść, używane funkcje, kliknięte łącza, otwarte e-maile promocyjne oraz daty i godziny interakcji. Firma BORNIAK gromadzi te informacje przy użyciu ciasteczek i pokrewnych technologii.

Ciasteczka i technologie pokrewne: „Ciasteczko” to plik z informacjami zapisywany w urządzeniu podczas wizyty na stronie internetowej. Ciasteczka i technologie pokrewne podnoszą komfort użytkownika poprzez zapisywanie jego preferencji, personalizowanie sposobu przeglądania stron, przechowywanie informacji i produktach w koszyku na zakupy i czasami umożliwianie dostarczania reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.

Witryny używają „ciasteczek sesji”. Nie pozwalają one zidentyfikować osoby i znikają w chwili zamknięcia okna przeglądarki internetowej. Kiedy na przykład użytkownik przegląda Katalog produktów, w ciasteczku sesji zostają zapisane numery obejrzanych stron. Na podstawie tych informacji możemy polecić użytkownikowi inne produkty, które mogą go zainteresować.

Ponadto witryny używają „ciasteczek trwałych”, które nie znikają w chwili zamknięcia okna przeglądarki. Te dane są przechowywane w komputerze użytkownika,  do momentu ich usunięcia lub gdy minie termin ich ważności. Przypisując komputerowi identyfikator, możemy stworzyć bazę danych dotyczących wcześniejszych wyborów i preferencji użytkownika, które później możemy stosować automatycznie, aby ułatwić i przyspieszyć korzystanie z naszych stron w przyszłości. Jeśli na przykład po złożeniu zamówienia użytkownik postanowi ponownie dokonać zakupu, adres dostawy może zostać wstawiony automatycznie i wystarczy go tylko potwierdzić.

Ponadto przeglądarka internetowa może zawierać ustawienia pozwalające akceptować lub odrzucać ciasteczka oraz informować użytkownika o każdym zapisanym w jego komputerze ciasteczku.

Statystyki i reklama.

Firma BORNIAK korzysta z zewnętrznych usług gromadzących dane statystyczne na temat sposobu korzystania z jej witryn internetowych i aplikacji przez użytkowników, w tym z usług firm Google. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i używania danych przez Google, kiedy użytkownicy odwiedzają strony ich partnerów, znajduje się na poniższych stronach:

www.google.com/policies/privacy/partners/
Ustawienia Do Not Track przeglądarek internetowych. Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnał „Do Not Track” (DNT) do otwieranych stron internetowych. Ponieważ nie istnieje jeszcze ogólny konsensus w sprawie interpretacji sygnałów DNT, aktualnie nie reagujemy na nie.

Informacje od Partnerów Biznesowych i innych stron trzecich
Firma BORNIAK gromadzi dane osobowe za pośrednictwem swoich Partnerów biznesowych. Informacje te mogą obejmować dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Ponadto firma BORNIAK może pozyskiwać informacje osobowe od innych stron trzecich, w tym źródeł dostępnych publicznie i komercyjnych. Informacje otrzymane od Partnerów biznesowych i innych stron trzecich możemy łączyć z informacjami uzyskanymi od klientów i z ich urządzeń w sposób opisany powyżej.

Mają Państwo prawo wyboru, jakie dane osobowe przekażecie firmie BORNIAK. Możecie Państwo odmówić podania informacji, o które prosimy, ale wówczas możemy nie być w stanie zrealizować Państwa usługi lub pomocy technicznej lub dostarczyć produktu.

Wykorzystywanie danych osobowych

Firma BORNIAK może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów.

Budowanie i utrzymywanie relacji z Państwem i naszymi Partnerami Biznesowymi. Czynności te mogą obejmować: świadczenie usług lub przeprowadzanie transakcji na wniosek Państwa lub naszego Partnera biznesowego, dostarczanie informacji o produktach, usługach i transakcjach oraz reklam, które mogą być dla Państwa interesujące, zapewnienie Państwu oraz naszym Partnerom biznesowym jednolitych praktyk w interakcji, także poprzez pozyskiwanie informacji dotyczących Państwa i sposobów korzystania przez Państwa z Witryn, a także z produktów firmy BORNIAK, planowanie, zarządzanie i działanie na podstawie umów zawartych z Partnerami biznesowymi.
Komunikacja z Państwem i Państwa firmą. Komunikacja może obejmować: informowanie o produktach i akcjach promocyjnych, które mogą być interesujące dla klienta lub jego firmy; dostarczanie informacji o odpowiednich produktach, usługach i transakcjach, w tym m.in. cenników, danych technicznych, rozliczeniowych, wysyłkowych oraz produktowych, informacji dotyczących gwarancji lub wycofań produktów albo informacji o ulepszeniach produktów, odpowiadanie na pytania i wnioski, w tym zgłoszenia do obsługi klienta.
Dostarczanie i doskonalenie naszych witryn, aplikacji i produktów. Czynności te mogą obejmować: dostosowywanie stron do upodobań lub zainteresowań klienta, zapewnianie ich lepszej zgodności z używaną przez klienta technologią lub ułatwianie korzystania z nich w inny sposób; dbanie o bezpieczeństwo i ochronę; tworzenie nowych witryn, aplikacji i produktów.
Kwestie natury prawnej. Czynności te mogą obejmować: wypełnianie zobowiązań dotyczących przechowywania niektórych informacji przez najkrótszy możliwy czas; ustalanie, egzekwowanie lub ochrona przysługujących nam praw; przestrzeganie przepisów prawa, zarządzeń, orzeczeń sądowych i innych wymogów prawnych; wykrywanie i udaremnianie oszustw, przypadków naruszenia praw własności intelektualnej, przypadków naruszenia postanowień zawartych z nami porozumień lub umów, przypadków naruszenia prawa lub innych niewłaściwych sposobów użycia Witryny lub produktów oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia; ochrona praw własności firmy BORNIAK oraz zdrowia, bezpieczeństwa, dobra i praw własności klientów i innych osób.
Ponadto firma BORNIAK może wykorzystywać dane osobowe w inny sposób zgodny z kontekstem ich pozyskania lub za Państwa zgodą.

Firma BORNIAK może anonimizować lub agregować zebrane informacje w celu wykorzystania ich w dowolnym celu, w tym do badań i rozwoju nowych produktów. Informacje takie nie pozwalają na identyfikację osób.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim

Firma BORNIAK nie będzie ujawniać, wypożyczać, sprzedawać ani w żaden inny sposób udostępniać danych osobowych, z wyłączeniem następujących przypadków: 

Firma BORNIAK może udostępniać Państwa dane osobowe innym Partnerom biznesowym, włączając w to podmioty mające siedzibę w innych krajach. W takim przypadku podmioty, które otrzymały dane, będą się nimi posługiwać w sposób zgodny z niniejszą Polityką i wszelkimi obowiązującymi szczegółowymi deklaracjami dotyczącymi prywatności oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych.
Firma BORNIAK może też udostępniać dane osobowe klientów podmiotom trzecim, które zatrudnia w celu świadczenia usług wsparcia. Podmioty te są zobowiązane do używania otrzymanych od nas danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia usług w imieniu firmy BORNIAK i przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych.
W niektórych przypadkach firma BORNIAK może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim współpracującym z firmą BORNIAK w zakresie dostarczania produktów do klientów, w szczególności dystrybutorom. W takich przypadkach od Partnerów Biznesowych, którzy otrzymują od nas dane osobowe, wymagamy, aby posługiwali się nimi w sposób zgodny z niniejszą Polityką i wszelkimi obowiązującymi Szczegółowymi deklaracjami dotyczącymi prywatności oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych.
Firma BORNIAK może też udostępniać dane osobowe klientów podmiotom trzecim, jeśli w dobrej wierze uzna to za konieczne: w celu przestrzegania przepisów prawa, zarządzeń, orzeczeń sądowych i innych wymogów prawnych; w celu wykrywania i udaremniania oszustw, przypadków naruszenia praw własności intelektualnej, przypadków naruszenia postanowień zawartych z nami porozumień lub umów, przypadków naruszenia prawa lub innych niewłaściwych sposobów użycia Witryn lub produktów oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia; aby chronić prawa własności firmy BORNIAK oraz zdrowie, bezpieczeństwo, dobra i prawa własności klientów i innych osób; w innych tego typu sytuacjach. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do ochrony Państwa danych osobowych.
Firma BORNIAK może udostępniać dane osobowe swoich klientów podmiotom trzecim w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, restrukturyzacją, likwidacją lub rozwiązaniem BORNIAK bądź jednostki biznesowej BORNIAK albo w innych okolicznościach tego rodzaju. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do ochrony Państwa danych osobowych.
Firma BORNIAK może udostępniać dane osobowe za zgodą lub na wniosek podmiotu danych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane głównie w bazach danych firmy BORNIAK lub bazach danych należących do dostawców usług do firmy BORNIAK. Bazy danych znajdują się w Polsce i na terytorium Unii Europejskiej. Firma BORNIAK podejmuje wszelkie właściwe kroki, w drodze umowy lub inne, w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych ujawnianych stronom trzecim lub przekazywanych do innych krajów.

Firma BORNIAK podejmuje odpowiednie środki zapewniające poufność, bezpieczeństwo i integralność posiadanych danych osobowych. Jakkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem, użyciem w niewłaściwym celu lub zmianą, tak jak w przypadku wszystkich sieci komputerowych podłączonych do Internetu, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie odpowiadamy za naruszenia bezpieczeństwa, na które w racjonalnym zakresie nie mieliśmy wpływu.

Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy od ich przeznaczenia i sposobu ich używania. Czas przechowywania niektórych typów danych regulują odpowiednie przepisy prawa. Pozostałe dane przechowujemy nie dłużej niż potrzeba do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone.

Dostęp do danych osobowych

Mają Państwo prawo przeglądać, aktualizować i usunąć przekazane nam swoje dane osobowe, kontaktując się przez adres mailowy biuro@borniak.pl lub telefonicznie +48 94 373 00 02.

Więcej informacji

Mają Państwo prawo zgłaszać żądania i zażalenia do właściwego organu ds. ochrony danych. Od 25.05.2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

Administratorem danych osobowych zgromadzonych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności jest Firma BORNIAK Dawid Szurlej z siedzibą w Bornem Sulinowie przy ulicy Al. Niepodleglości 41.

Zmiany w niniejszej Polityce i naszych Deklaracjach dotyczących prywatności

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności, będą publikowane w tej witrynie. Firma BORNIAK zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmieniania niniejszej Polityki i Szczegółowych Deklaracji dotyczących prywatności w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany dotyczą wyłącznie danych osobowych zgromadzonych po opublikowaniu tych zmian.

Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki: czerwiec 2021 r.